skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa Tất cả các phiên bản Robertson, George xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual user interfaces (introduction)

Turk, Matthew ; Robertson, George

Communications of the ACM, 01 March 2000, Vol.43(3), pp.32-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/330534.330535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information visualization using 3D interactive animation

Robertson, George ; Card, Stuart ; Mackinlay, Jack

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.57-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153577

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Robertson, George
  2. Turk, M.
  3. Mackinlay, Jack
  4. Mackinlay, Jock
  5. Mackinlay, Jock D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...