skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Riviere, Guillaume xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine; Daniel, Maxime (Editor)

Twelfth International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interactions (TEI'18), 2018, pp.140-147

DOI: 10.1145/3173225.3173294

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Sylvie (Editor)

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible interaction on tabletop, an illustrated federating framework

Lepreux, Sophie ; Castet, Julien ; Couture, Nadine ; Dubois, Emmanuel ; Kolski, Christophe ; Kubicki, Sebastien ; Maquil, Valérie ; Riviere, Guillaume; Lepreux, Sophie (Editor)

Journal d'Interaction Personne-Système, 07 September 2017, Vol.5, Number 1(1), pp.23-59

E-ISSN: 2418-1838

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelimary studies for the design of CAIRNS : an Ambient Tangible Interface for Shifting Energy Demand in the Workplace

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Patrick (Editor)

IHM-2017, 30 August 2017

DOI: 10.1145/3132129.3132152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riviere, Guillaume
  2. Couture, Nadine
  3. Daniel, Maxime
  4. Couture, N.
  5. Rivière, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...