skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Năm xuất bản: 2010đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Riviere, Guillaume xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Rivière, Guillaume ; Verdon, Nicolas

The Visual Computer, 2012, Vol.28(6), pp.799-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0695-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The activation of modality in virtual objects assembly

Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.3(3), pp.189-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0038-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ArcheoTUI-Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction

Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stephanie ; Espinasse, Loic

Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 01 September 2010, Vol.3(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1556-4711 ; DOI: 10.1145/1841317.1841319

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tangible Interaction in Mixed Reality Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Interaction in Mixed Reality Systems

Couture, Nadine ; Riviere, Guillaume ; Reuter, Patrick

Human-Computer Interaction Series, MIXER - The Engineering of Mixed Reality Systems, pp.101-120

DOI: 10.1007/978-1-84882-733-2_6

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-handed Tangible Interaction for Physically-based 3D Deformation

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Verdon, Nicolas ; Joyot, Pierre ; Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume

Actes des Sixièmes Journées AFRV, 2011, pp.53-58

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Couture, Nadine
  2. Riviere, Guillaume
  3. Reuter, Patrick
  4. Couture, N
  5. Rivière, Guillaume

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...