skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Rivers, Mark L xóa Tác giả/ người sáng tác: Rivers, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timescales of Quartz Crystallization and the Longevity of the Bishop Giant Magma Body (Longevity of the Bishop Giant Magma Body)

Gualda, Guilherme A. R ; Pamukcu, Ayla S ; Ghiorso, Mark S ; Anderson, Alfred T ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Houlie, Nicolas (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy

Bertsch, Paul ; Hunter, Douglas ; Sutton, Stephen ; Bajt, Sasa ; Rivers, Mark

Environmental Science & Technology, May 1994, Vol.28(5), p.980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013936X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Three-Dimensional Chemical Analysis with Synchrotron Tomography at Multiple X-ray Energies:  Brominated Aromatic Flame Retardant and Antimony Oxide in Polystyrene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Chemical Analysis with Synchrotron Tomography at Multiple X-ray Energies:  Brominated Aromatic Flame Retardant and Antimony Oxide in Polystyrene

Ham, Kyungmin ; Jin, Hua ; Al-Raoush, Riyadh ; Xie, Xiaogang ; Willson, Clinton S. ; Byerly, Gary R. ; Simeral, Larry S. ; Rivers, Mark L. ; Kurtz, Richard L. ; Butler, Leslie G.

Chemistry of Materials, 10/2004, Vol.16(21), pp.4032-4042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-4756 ; E-ISSN: 1520-5002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cm0350333

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle‐dispersive powder diffraction using an energy‐dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken‐Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, December 2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; E-ISSN: 1600-5767 ; DOI: 10.1107/S0021889804022502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, Mark
  2. Rivers, Mark L.
  3. Rivers, Ml
  4. Sutton, Sr
  5. Sutton, Stephen R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...