skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Dowd, Bryan xóa Tác giả/ người sáng tác: Rittmueller, Lindsey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wage growth for the health care workforce: Projecting the affordable care act impact.(RESEARCH ARTICLE)

Parente, Stephen T. ; Feldman, Roger ; Spetz, Joanne ; Dowd, Bryan ; Baggett, Emily Egan

Health Services Research, April, 2017, Vol.52(2), p.741(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dunn, Abe
  2. Baggett, Emily Egan
  3. Feldman, Roger
  4. Liebman, Eli
  5. Spetz, Joanne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...