skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Riordan, Catherine A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impression Management Theory and Diversity: Lessons for Organizational Behavior

Rosenfeld, Paul ; Giacalone, Robert A ; Riordan, Catherine A

American Behavioral Scientist, March 1994, Vol.37(5), pp.601-604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764294037005002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenfield, Paul
  2. Giacalone, Robert
  3. Riordan, Catherine
  4. Riordan, Catherine A.
  5. Rosenfeld, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...