skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Cultural Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Rindzevičiūtė, Eglė xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold War modernists: art, literature, and American cultural diplomacy

Rindzevičiūtė, Eglė

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.782-784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1317247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international transfer of creative industries as a policy idea

Rindzevičiūtė, Eglė ; Svensson, Jenny ; Tomson, Klara

International Journal of Cultural Policy, 07 August 2016, Vol.22(4), p.594-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1025067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rindzeviciute, E
  2. Rindzeviciute, Egle
  3. Rindzevičiūtė, Eglė
  4. Rindzevičiūtė, Egle
  5. Tomson, Klara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...