skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDUCTEUR COMPOSITE SUPRACONDUCTEUR A HAUTE TEMPERATURE ET PROCEDE DE FABRICATION ASSOCIE
HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTING COMPOSITE CONDUCTOR AND A METHOD FOR MANUFACTURE OF SAME

Riley, Gilbert, N., Jr ; Cotton, James, D ; Holesinger, Terry, G

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURE POUR SUPRACONDUCTEURS HAUTE TEMPERATURE COMPOSITES ET SA FABRICATION
STRUCTURE FOR HTS COMPOSITE CONDUCTORS AND THE MANUFACTURE OF SAME

Riley, Gilbert, N., Jr ; Cotton, James, D

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUKTUR FÜR ZUSAMMENGESETZTE LEITER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN
STRUCTURE POUR SUPRACONDUCTEURS HAUTE TEMPERATURE COMPOSITES ET SA FABRICATION
STRUCTURE FOR HTS COMPOSITE CONDUCTORS AND THE MANUFACTURE OF SAME

Riley, Gilbert, N., Jr ; Cotton, James, D

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUKTUR FÜR ZUSAMMENGESETZTE LEITER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN
STRUCTURE POUR SUPRACONDUCTEURS HAUTE TEMPERATURE COMPOSITES ET SA FABRICATION
STRUCTURE FOR HTS COMPOSITE CONDUCTORS AND THE MANUFACTURE OF SAME

Riley, Gilbert, N., Jr ; Cotton, James, D

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James, D
  2. Riley, Gilbert, N., Jr
  3. Holesinger, Terry, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...