skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Major Powers in Captivating Regional Influence and Dynamics: Comparing Foreign Policies of China and United States in Southeast Asia

Rifawan, Affabile ; Amelia, Novi

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2018, Vol.4(1), pp.247-272,VIII,XI [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Novi Amelia
  2. Affabile Rifawan
  3. Rifawan, Affabile
  4. Amelia, Novi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...