skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Software & Systems Modeling xóa Tác giả/ người sáng tác: Rieu, Dominique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement

Front, Agnès ; Rieu, Dominique ; Santorum, Marco ; Movahedian, Fatemeh

Software & Systems Modeling, 2017, Vol.16(3), pp.691-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-015-0489-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the appropriateness of the BPMN 2.0 standard for modeling service choreographies: using an extended quality framework

Cortes-Cornax, Mario ; Dupuy-Chessa, Sophie ; Rieu, Dominique ; Mandran, Nadine

Software & Systems Modeling, 2016, Vol.15(1), pp.219-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-014-0398-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rieu, D
  2. Rieu, Dominique
  3. Santorum, M
  4. Movahedian, F
  5. Santorum, Marco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...