skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Tác giả/ người sáng tác: Richardson, Neil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Develop your marketing skills
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Develop your marketing skills

Richardson, Neil

E-ISBN 9780749462420 ; E-ISBN 9780749462253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Develop your PR skills
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Develop your PR skills

Lucy Laville Neil Richardson

E-ISBN 0749459719 ; E-ISBN 9780749459703 ; E-ISBN 9780749459710

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A quick start guide to social media marketing high-impact, low-cost marketing that works
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quick start guide to social media marketing high-impact, low-cost marketing that works

Richardson, Neil

E-ISBN 9780749457587

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A quick start guide to mobile marketing how to create a dynamic campaign and improve your competitive advantage (New tools for business)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quick start guide to mobile marketing how to create a dynamic campaign and improve your competitive advantage (New tools for business)

Richardson, Neil

E-ISBN 9780749460983 ; E-ISBN 9780749460990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Customer-centric marketing supporting sustainability in the digital age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer-centric marketing supporting sustainability in the digital age

Richardson, Neil

E-ISBN 0749472103 ; E-ISBN 9780749472092

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richardson, Neil
  2. Richardson Neil
  3. Gosnay, Ruth M
  4. Gosnay, Ruth
  5. Laville, Lucy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...