skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Rich, N M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punji stick wounds: experience with 342 wounds in 324 patients in Vietnam

Shepard, G H ; Rich, N M ; Dimond, F

Annals of surgery, December 1967, Vol.166(6), pp.902-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 6077404 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of venous injuries

Rich, N M ; Hughes, C W ; Baugh, J H

Annals of surgery, May 1970, Vol.171(5), pp.724-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5441365 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rich, M., Norman
  2. Rich, Norman M.
  3. Rich, N.M.
  4. MC, Major
  5. Shepard, G H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...