skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Rhodes, Tamara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hispanics and public libraries

Yoo-Lee, Eunyoung ; Rhodes, Tamara ; Peterson, Gabriel M

Reference Services Review, 13 June 2016, Vol.44(2), pp.85-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-02-2016-0015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoo-Lee, E.Y.
  2. Rhodes, T.
  3. Rhodes, Tamara
  4. Peterson, Gabriel M
  5. Yoo - Lee, Eunyoung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...