skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Reyes, Alejandro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drift and conservation of differential exon usage across tissues in primate species.(GENETICS)(Report)(Author abstract)

Reyes, Alejandro ; Anders, Simon ; Weatheritt, Robert J. ; Gibson, Toby J. ; Steinmetz, Lars M. ; Huber, Wolfgang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 17, 2013, Vol.110(38), p.15377(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gnotobiotic mouse model of phage-bacterial host dynamics in the human gut.(MICROBIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Reyes, Alejandro ; Wu, Meng ; Mcnulty, Nathan P. ; Rohwer, Forest L. ; Gordon, Jeffrey I.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 10, 2013, Vol.110(50), p.20236(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut DNA viromes of Malawian twins discordant for severe acute. malnutrition.(MICROBIOLOGY)(Report)

Reyes, Alejandro ; Blanton, Laura V. ; Cao, Song ; Zhao, Guoyan ; Manary, Mark ; Trehan, Indi ; Smith, Michelle I. ; Wang, David ; Virgin, Herbert W. ; Rohwer, Forest ; Gordon, Jeffrey I.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 22, 2015, Vol.112(38), p.11941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reyes, A.
  2. Reyes, Alejandro
  3. Rohwer, Forest
  4. Gordon, Jeffrey I.
  5. Blanton, Laura V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...