skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Rettig, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface design when you don't know how

Rettig, Marc

Communications of the ACM, 02 January 1992, Vol.35(1), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/129617.129626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping for tiny fingers

Rettig, Marc

Communications of the ACM, 01 April 1994, Vol.37(4), pp.21-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/175276.175288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rettig, M
  2. Rettig, Marc
  3. Retting, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...