skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Cơ sở dữ liệu: Indest-AICTE (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Resnik, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making MIRACLEs: Interactive translingual search for Cebuano and Hindi

He, Daqing ; Oard, Douglas ; Wang, Jianqiang ; Luo, Jun ; Demner-Fushman, Dina ; Darwish, Kareem ; Resnik, Philip ; Khudanpur, Sanjeev ; Nossal, Michael ; Subotin, Michael ; Leuski, Anton

ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP), 01 September 2003, Vol.2(3), pp.219-244 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3430 ; DOI: 10.1145/979872.979876

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in information retrieval and language modeling: report of a workshop held at the center for intelligent information retrieval, University of Massachusetts Amherst, September 2002

Allan, James ; Aslam, Jay ; Belkin, Nicholas ; Buckley, Chris ; Callan, Jamie ; Croft, Bruce ; Dumais, Sue ; Fuhr, Norbert ; Harman, Donna ; Harper, David ; Hiemstra, Djoerd ; Hofmann, Thomas ; Hovy, Eduard ; Kraaij, Wessel ; Lafferty, John ; Lavrenko, Victor ; Lewis, David ; Liddy, Liz ; Manmatha, R ; Mccallum, Andrew ; Ponte, Jay ; Prager, John ; Radev, Dragomir ; Resnik, Philip ; Robertson, Stephen ; Rosenfeld, Roni ; Roukos, Salim ; Sanderson, Mark ; Schwartz, Rich ; Singhal, Amit ; Smeaton, Alan ; Turtle, Howard ; Voorhees, Ellen ; Weischedel, Ralph ; Xu, Jinxi ; Zhai, Chengxiang

ACM SIGIR Forum, 01 April 2003, Vol.37(1), pp.31-47

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/945546.945549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Resnik, Philip
  2. Kraaij, Wessel
  3. Khudanpur, Sanjeev
  4. Callan, Jamie
  5. Demner-Fushman, Dina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...