skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Rentfrow, Peter J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Musical Preferences: A Five-Factor Model

Rentfrow, Peter J. ; Goldberg, Lewis R. ; Levitin, Daniel J.

Journal of Personality and Social Psychology, 2011, Vol.100(6), pp.1139-1157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3514 ; E-ISSN: 1939-1315 ; DOI: 10.1037/a0022406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levitin, Dj
  2. Goldberg, Lr
  3. Rentfrow, Pj
  4. Rentfrow, P.J.
  5. Levitin, D.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...