skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rendina, Maria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunomodulating effects of the anti-viral agent Silibinin in liver transplant patients with HCV recurrence

Castellaneta, Antonino ; Massaro, Antonio ; Rendina, Maria ; D'Errico, Francesca ; Carparelli, Sonia ; Rizzi, Salvatore Fabio ; Thomson, Angus W ; Di Leo, Alfredo

Transplantation research, 2016, Vol.5, pp.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-1440 ; PMID: 26798454 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13737-016-0030-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary biliary cholangitis triggered by DAAs-induced HCV clearance: a biological proof of concept

Rendina, Maria ; Castellaneta, Nicola Maurizio ; Losurdo, Giuseppe ; Castellaneta, Antonino ; Cazzolla, Annamaria ; Chialà, Claudia ; D’errico, Francesca ; Di Leo, Alfredo

Therapeutic Advances in Chronic Disease, June 2018, Vol.9(6), pp.121-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2040-6223 ; E-ISSN: 2040-6231 ; DOI: 10.1177/2040622318755651

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunomodulating effects of the anti-viral agent Silibinin in liver transplant patients with HCV recurrence.(Report)

Castellaneta, Antonino ; Massaro, Antonio ; Rendina, Maria ; D'Errico, Francesca ; Carparelli, Sonia ; Rizzi, Salvatore Fabio ; Thomson, Angus W. ; Di Leo, Alfredo

Transplantation Research, Jan 20, 2016, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-1440 ; DOI: 10.1186/s13737-016-0030-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rendina, Maria
  2. Di Leo, Alfredo
  3. D'Errico, Francesca
  4. Castellaneta, Antonino
  5. Massaro, Antonio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...