skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Renaud, Bertrand xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Financing of Social Housing in Integrating Financial Markets: A View from Developing Countries

Renaud, Bertrand

Urban Studies, April, 1999, Vol.36(4), p.755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Renaud, B
  2. Renaud, Bertrand

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...