skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ren Zhifeng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices

Ren Zhifeng; Lan Yucheng author; Wang Yang author

Heidelberg ; New York : Springer Verlag, [2013] - (621.3815 REN 2013) - ISBN9783642304897;ISBN3642304893

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lan Yucheng
  2. Wang Yang
  3. Ren Zhifeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...