skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proc. Natl. Acad. Sci. Usa xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Chủ đề: Enzymes xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Remillard, Stephen P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Kreinbring, Cheryl A. ; Remillard, Stephen P. ; Hubbard, Paul ; Brodkin, Heather R. ; Leeper, Finian J. ; Hawksley, Dan ; Lai, Elaine Y. ; Fulton, Chandler ; Petsko, Gregory A. ; Ringe, Dagmar

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.137(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...