skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Graphical User Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Rekimoto, Jun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple-computer user interfaces: "beyond the desktop" direct manipulation environments

Rekimoto, Jun

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.6-7

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633297

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PreSense: interaction techniques for finger sensing input devices

Rekimoto, Jun ; Ishizawa, Takaaki ; Schwesig, Carsten ; Oba, Haruo

Proceedings of the 16th annual ACM symposium on user interface software and technology, 02 November 2003, pp.203-212

ISBN: 1581136366 ; ISBN: 9781581136364 ; DOI: 10.1145/964696.964719

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DataTiles: a modular platform for mixed physical and graphical interactions

Rekimoto, Jun ; Ullmer, Brygg ; Oba, Haruo

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 2001, pp.269-276

ISBN: 1581133278 ; ISBN: 9781581133271 ; DOI: 10.1145/365024.365115

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object composition and playback models for handling multimedia data

Hamakawa, Rei ; Rekimoto, Jun

Proceedings of the first ACM international conference on multimedia, 01 September 1993, pp.273-281

ISBN: 0897915968 ; ISBN: 9780897915960 ; DOI: 10.1145/166266.168399

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rekimoto, Jun
  2. Oba, Haruo
  3. Hamakawa, Rei
  4. Ishizawa, Takaaki
  5. Rekimoto, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...