skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Communication Networks xóa Chủ đề: Multimedia Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Reiterer, Harald xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multi-fidelity User Interface Specifications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-fidelity User Interface Specifications

Memmel, Thomas ; Vanderdonckt, Jean ; Reiterer, Harald

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers, pp.43-57

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7_4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...