skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Reinicke, C. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1984, Vol.8, pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90339-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(84)80027-6

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1983, Vol.7, pp.250-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90279-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(83)80027-0

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1980, Vol.4, pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90130-9 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(80)80026-2

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1982, Vol.6, pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90211-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(82)80027-5

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1986, Vol.10, pp.199-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90451-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(86)80028-9

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1985, Vol.9, pp.212-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90394-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(85)80027-1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1981, Vol.5, pp.232-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90181-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(81)80027-X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1981  (1)
  2. 1981đến1981  (1)
  3. 1982đến1982  (1)
  4. 1983đến1984  (2)
  5. Sau 1984  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reinicke, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...