skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Duwve, Joan xóa Tác giả/ người sáng tác: Reilly, Amy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal infections associated with contaminated methylprednisolone injections.(Report)

Smith, Rachel M. ; Schaefer, Melissa K. ; Kainer, Marion A. ; Wise, Matthew ; Finks, Jennie ; Duwve, Joan ; Fontaine, Elizabeth ; Chu, Alvina ; Carothers, Barbara ; Reilly, Amy ; Fiedler, Jay ; Wiese, Andrew D. ; Feaster, Christine ; Gibson, Lex ; Griese, Stephanie ; Purfield, Anne ; Cleveland, Angela A. ; Benedict, Kaitlin ; Harris, Julie R. ; Brandt, Mary E. ; Blau, Dianna ; Jernigan, John ; Weber, J. Todd ; Park, Benjamin J.

The New England Journal of Medicine, Oct 24, 2013, Vol.369(17), p.1598(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carothers, Barbara
  2. Purfield, Anne
  3. Fiedler, Jay
  4. Jernigan, John
  5. Benedict, Kaitlin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...