skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Reia, Jhessica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre regulações e táticas: músicas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro

Reia, Jhessica ; Herschmann, Micael ; Fernandes, Cíntia

Revista FAMECOS, 2018, Vol.25(3), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2018.3.30608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fernandes, Cíntia
  2. Fernandes, Cintia S.
  3. Reia, Jhessica
  4. Fernandes, Cíntia Sanmartin
  5. Herschmann, Micael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...