skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Law, Ian xóa Tác giả/ người sáng tác: Reed, Holly E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Messina, Anthony M ; Ewing, Katherine Pratt ; Light, Ivan ; Bankston, Carl L ; Jeffers, Syd ; Waldinger, Roger ; Ho, Calvin ; Nagel, Caroline ; Law, Ian ; Wilton, Shauna ; Hampshire, James ; Ho, Wing-Chung ; Aptekar, Sofya ; Reed, Holly E ; Arrington, Michael Irvin ; Kivisto, Peter ; Mcneil, Daniel

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2011, Vol.34(1), pp.162-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.532303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Waldinger, Roger
  2. Ewing, Katherine Pratt
  3. Nagel, Caroline
  4. Ho, Wing-Chung
  5. Mcneil, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...