skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Red, Edward xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Flexible Context Architecture for a Multi-User GUI

Xu, Yue ; Red, Edward ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2011, Vol.8(4), pp.479-497 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2011.479-497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations for Multi-User Decomposition of Design Spaces

Red, Edward ; Marshall, Felicia ; Weerakoon, Prasad ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(5), pp.803-815 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.803-815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ν-CAx: A Research Agenda for Collaborative Computer-Aided Applications

Red, Edward ; Holyoak, Vonn ; Jensen, C. Greg ; Marshall, Felicia ; Ryskamp, Jordan ; Xu, Yue

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2010, Vol.7(3), pp.387-404 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2010.387-404

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for determining the optimal number of simultaneous contributors for multi-user CAD parts

Stone, Brett ; Salmon, John L ; Hepworth, Ammon I ; Red, Edward ; Killian, Matthew ; La, Alex ; Pedersen, Ariana ; Jones, Talmage

Computer-Aided Design and Applications, 29 July 2017, Vol.14(5), pp.610-621 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2016.1273578

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Collaboration through Multi user CAx by Implementing New Methods of Product Specification and Management

Holyoak, Vonn L ; Red, Edward ; Jensen, Greg

Computer-Aided Design and Applications, 03 September 2014, Vol.11(5), pp.560-567 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2014.902689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architectural Limitations in Multi-User Computer-Aided Engineering Applications

Red, Edward ; Jensen, Greg ; Weerakoon, Prasad ; French, David ; Benzley, Steven ; Merkley, Karl

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Red, Edward
  2. Red, E.
  3. Jensen, C. Greg
  4. Holyoak, Vonn
  5. Marshall, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...