skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Rechel, Bernd xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Has Limited the EU's Impact on Minority Rights in Accession Countries?

Rechel, Bernd

East European Politics & Societies, February 2008, Vol.22(1), pp.171-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325407311796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Control of Minorities in Bulgaria

Rechel, Bernd

Journal of Communist Studies and Transition Politics, 01 September 2007, Vol.23(3), pp.352-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-3279 ; E-ISSN: 1743-9116 ; DOI: 10.1080/13523270701507030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rechel, B.
  2. Rechel, Bernd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...