skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Memory and Cognition xóa Tác giả/ người sáng tác: Razmy, Samira xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Clockwork Orange: Compensation opposing momentum in memory for location

Joordens, Steve ; Spalek, Thomas ; Razmy, Samira

Memory & Cognition, Jan 2004, Vol.32(1), pp.39-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joordens, Steve
  2. Spalek, Thomas
  3. Razmy, Samira
  4. Spalek, Thomas M.
  5. Duijn, Marc Van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...