skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Raymond, Frédéric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft Genome Sequence of Romboutsia weinsteinii sp. nov. Strain CCRI-19649T Isolated from Surface Water

Maheux, Andrée ; Boudreau, Dominique ; Cantin, Philippe ; Raymond, Frédéric ; Corbeil, Jacques ; Omar, Rabeea ; Bergeron, Michel; Bergeron, Michel (pacrepositoryorg)

Genome Announcements, 2017, Vol.5(40) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-8287 ; DOI: 10.1128/genomeA.00901-17

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft Genome Sequence of Romboutsia maritimum sp. nov. Strain CCRI-22766T, Isolated from Coastal Estuarine Mud

Maheux, Andrée ; Boudreau, Dominique ; Raymond, Frédéric ; Corbeil, Jacques ; Omar, Rabeea ; Bergeron, Michel; Bergeron, Michel (pacrepositoryorg)

Genome Announcements, 2017, Vol.5(41) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-8287 ; DOI: 10.1128/genomeA.01044-17

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Stochastic Adaptive DNA Amplification at Direct and Inverted DNA Repeats in the Parasite Leishmania

Ubeda, Jean-Michel ; Raymond, Frédéric ; Mukherjee, Angana ; Plourde, Marie ; Gingras, Hélène ; Roy, Gaétan ; Lapointe, Andréanne ; Leprohon, Philippe ; Papadopoulou, Barbara ; Corbeil, Jacques ; Ouellette, Marc

PLoS Biology, May 2014, Vol.12(5), p.e1001868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001868

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture-enriched human gut microbiomes reveal core and accessory resistance genes

Raymond, Frédéric ; Boissinot, Maurice ; Déraspe, Maxime ; Kpanou, Sewagnouin ; Bérubé, Ève ; Huletsky, Ann ; Roy, Paul ; Ouellette, Marc ; Bergeron, Michel ; Corbeil, Jacques

Microbiome, 2019, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20492618 ; DOI: 10.1186/s40168-019-0669-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raymond, Frédéric
  2. Corbeil, Jacques
  3. Bergeron, Michel G.
  4. Boissinot, Maurice
  5. Bérubé, Ève

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...