skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Ray, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relation between processing, microstructure and mechanical properties of rheocast Al-Cu alloys

Prasad, P. ; Ray, S. ; Gaindhar, J. ; Kapoor, M.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(3), pp.823-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of cast metal matrix particulate composites

Ray, S.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(20), pp.5397-5413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00367809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of porosity and alumina content on the mechanical properties of compocast aluminium alloy-alumina particulate composite

Ghosh, P. ; Ray, S.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(5), pp.1667-1674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01114723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of microstructure and local thermal conditions during directional solidification of A356-SiC particle composites

Rohatgi, P. ; Pasciak, K. ; Narendranath, C. ; Ray, S. ; Sachdev, A.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(20), pp.5357-5366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01171548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of annealing on the mechanical properties of compocast Al(Mg)-Al 2 O 3 particulate composite

Ghosh, P. ; Ray, S.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(14), pp.3783-3788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00353179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughness characterization of niobium-bearing HSLA steels

Ray, K. ; Chakraborty, D. ; Ray, S.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(4), pp.921-928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ray, S
  2. Ghosh, P.K.
  3. Ghosh, P. K.
  4. Ghosh, P.
  5. Rohatgi, P.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...