skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ravi Naidu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation approaches for organic pollutants: A critical perspective

Megharaj, Mallavarapu ; Ramakrishnan, Balasubramanian ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Sethunathan, Nambrattil ; Naidu, Ravi

Environment International [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750 ; DOI: 10.1016/j.envint.2011.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and Other Elemental Concentrations in Mushrooms from Bangladesh: Health Risks

Rashid, Md Harunur ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Correll, Ray ; Naidu, Ravi

International journal of environmental research and public health, 04 May 2018, Vol.15(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 29734714 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph15050919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of plants with C3 and C4 carbon fixation pathways for remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Subashchandrabose, Suresh R ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Scientific reports, 01 February 2018, Vol.8(1), pp.2100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29391433 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-20317-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finger printing of mixed contaminants from former manufactured gas plant (MGP) site soils: Implications to bioremediation

Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Krishnamurti, G.S.R ; Mcfarland, Ross ; Naidu, Ravi

Environment International, 2011, Vol.37(1), pp.184-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750 ; DOI: 10.1016/j.envint.2010.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pooled Data Analysis to Determine the Relationship between Selected Metals and Arsenic Bioavailability in Soil

Yan, Kaihong ; Naidu, Ravi ; Liu, Yanju ; Wijayawardena, Ayanka ; Duan, Luchun ; Dong, Zhaomin

International Journal of Environmental Research and Public Health, May 2018, Vol.15(5), p.888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph15050888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling Health Risk and Speciation of Arsenic from Groundwater in Rural Areas of Punjab, Pakistan

Shakoor, Muhammad Bilal ; Niazi, Nabeel Khan ; Bibi, Irshad ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dong, Zhaomin ; Shahid, Muhammad ; Arshad, Muhammad

International journal of environmental research and public health, 05 October 2015, Vol.12(10), pp.12371-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 26445051 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph121012371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of molecular techniques to characterize the microbial communities in contaminated soil and water

Malik, Seidu ; Beer, Michael ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environment International, February 2008, Vol.34(2), pp.265-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750 ; DOI: 10.1016/j.envint.2007.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green synthesis of zero valent iron nanoparticle using mango peel extract and surface characterization using XPS and GC-MS

Desalegn, Biruck ; Megharaj, Mallavarapu ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi

Heliyon, May 2019, Vol.5(5), p.e01750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-8440 ; E-ISSN: 2405-8440 ; DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e01750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHOSPHORUS IN ORGANIC WASTE-SOIL SYSTEMS

Fuentes, Bárbara ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi ; Mora, María de La Luz

Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal, January 2006, Vol.6(2), pp.64-83

ISSN: 0718-2791 ; E-ISSN: 0718-2791 ; DOI: 10.4067/S0718-27912006000200006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2010  (1)
 3. 2011đến2014  (2)
 4. 2015đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ravi Naidu
 2. Naidu, Ravi
 3. Naidu, R.
 4. Megharaj, Mallavarapu
 5. Megharaj, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...