skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Raul F. A. M. Vidal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling and Testing Hierarchical GUIs

Ana C. R. Paiva ; Nikolai Tillmann ; João C. P. Faria ; Raul F. A. M. Vidal

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nikolai Tillmann
  2. João C. P. Faria
  3. Ana C. R. Paiva
  4. Raul F. A. M. Vidal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...