skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ratner, Ely xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Shift: A Response to "The Problem With the Pivot"

Brimley, Shawn ; Ratner, Ely

Foreign Affairs, Jan/Feb 2013, Vol.92(1), pp.177-181

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China Reckoning: How Beijing Defied American Expectations

Campbell, Kurt ; Ratner, Ely

Foreign Affairs, Mar/Apr 2018, Vol.97(2), pp.60-70

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaping What You Sow: Democratic Transitions and Foreign Policy Realignment

Ratner, Ely

Journal of Conflict Resolution, June 2009, Vol.53(3), pp.390-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002709332206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Far Eastern Promises: Why Washington Should Focus on Asia

Campbell, Kurt ; Ratner, Ely

Foreign Affairs, May/Jun 2014, Vol.93(3), pp.106-116

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Course Correction: How to Stop China’s Maritime Advance

Ratner, Ely

Foreign Affairs, Jul/Aug 2017, Vol.96(4), pp.64-72

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mythical Liberal Order

Barma, Naazneen ; Ratner, Ely ; Weber, Steven

The National Interest, Mar/Apr 2013, Issue 124, pp.56-67

ISSN: 08849382

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW GLOBALIZATION WENT BAD

Weber, Steven ; Kroenig, Matthew ; Ratner, Ely

Foreign Policy, Jan/Feb 2007, Issue 158, pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00157228 ; E-ISSN: 1945-2276

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Washington can counter the rise of Russia and China.(Essay)

Ratner, Ely ; Wright, Thomas

The Washington Post, Nov 22, 2014

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Tin tức  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ratner, Ely
 2. Ratner, E.
 3. Campbell, Km
 4. Weber, Steven
 5. Campbell, Kurt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...