skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Rathus, Joel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Japan, China and Networked Regionalism in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, China and Networked Regionalism in East Asia

Rathus, Joel

ISBN: 978-1-349-33574-9 ; E-ISBN: 978-0-230-34291-0 ; DOI: 10.1057/9780230342910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rathus, Joel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...