skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of general condition of fish inhabiting a moderately contaminated aquatic environment

Dragun, Zrinka ; Filipovic Marijic, Vlatka ; Kapetanovic, Damir ; Valic, Damir ; Vardic Smrzlic, Irena ; Krasnici, Nesrete ; Strizak, Eljka ; Kurtovic, Bozidar ; Teskeredzic, Emin ; Raspor, Biserka

Environmental Science and Pollution Research International, Jul 2013, pp.4954-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1463-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relevance of biotic parameters in the assessment of the spatial distribution of gastrointestinal metal and protein levels during spawning period of European chub (Squalius cephalus L.)

Filipović Marijić, Vlatka ; Raspor, Biserka

Environmental science and pollution research international, June 2014, Vol.21(12), pp.7596-606 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 24604270 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-014-2666-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of selected essential (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, and Zn) and nonessential (Cd, Pb) trace elements among protein fractions from hepatic cytosol of European chub (Squalius cephalus L.)

Krasnići, Nesrete ; Dragun, Zrinka ; Erk, Marijana ; Raspor, Biserka

Environmental science and pollution research international, April 2013, Vol.20(4), pp.2340-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 22886752 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-012-1105-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raspor, B.
  2. Raspor, Biserka
  3. Krasnici, Nesrete
  4. Krasnići, Nesrete
  5. Krasnići, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...