skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Graphical User Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Rasala, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SIGCSE 2001 Maze Demonstration program

Rasala, Richard ; Raab, Jeff ; Proulx, Viera

Proceedings of the 33rd SIGCSE technical symposium on computer science education, 27 February 2002, pp.287-291

ISBN: 1581134738 ; ISBN: 9781581134735 ; DOI: 10.1145/563340.563455

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java power tools: model software for teaching object-oriented design

Rasala, Richard ; Raab, Jeff ; Proulx, Viera

Proceedings of the thirty-second SIGCSE technical symposium on computer science education, 01 February 2001, pp.297-301

ISBN: 1581133294 ; ISBN: 9781581133295 ; DOI: 10.1145/364447.364606

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects from the beginning - with GUIs

Proulx, Viera ; Raab, Jeff ; Rasala, Richard

Proceedings of the 7th annual conference on innovation and technology in computer science education, 24 June 2002, pp.65-69

ISBN: 1581134991 ; ISBN: 9781581134995 ; DOI: 10.1145/544414.544436

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java IO and testing made simple

Proulx, Viera ; Rasala, Richard

Proceedings of the 35th SIGCSE technical symposium on computer science education, 01 March 2004, pp.161-165

ISBN: 1581137982 ; ISBN: 9781581137989 ; DOI: 10.1145/971300.971358

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pedagogical power tools for teaching Java

Raab, Jeff ; Rasala, Richard ; Proulx, Viera

Proceedings of the 5th annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSEconference on innovation and technology in computer science education, 13 July 2000, pp.156-159

ISBN: 1581132077 ; ISBN: 9781581132076 ; DOI: 10.1145/343048.343155

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Proulx, Viera
  2. Rasala, Richard
  3. Raab, Jeff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...