skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Rapaport, Alain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting coexistence of plants subject to a tolerance-competition trade-off

Haegeman, Bart ; Sari, Tewfik ; Etienne, Rampal S; Rapaport, Alain (Editor)

Journal of Mathematical Biology, June 2014, Vol.68(7), pp.1815-1847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-013-0692-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A methodology for a functional interpretation of DGGE with the help of mathematical modelling. Application in bio-hydrogen production

Tapia, Estella ; Donoso-Bravo, Andres ; Cabrol, Léa ; Alves, Maria Madalena ; Pereira, Alcina ; Rapaport, Alain ; Ruiz-Filippi, Gonzalo; Rapaport, Alain (Editor)

Water Science and Technology, 2014, Vol.69(3), pp.511-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: 10.2166/wst.2013.719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of spatial structure and diffusion on the performances of the chemostat

Rapaport, Alain ; Haidar, Ihab ; Gérard, Frédéric; Rapaport, Alain (Editor)

Mathematical Biosciences and Engineering, 2011, Vol.8(4), pp.953-971

ISSN: 1551-0018 ; E-ISSN: 1551-0018 ; DOI: 10.3934/mbe.2011.8.953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long run coexistence in the chemostat with multiple species

Rapaport, Alain ; Dochain, Denis ; Harmand, Jérôme; Peer, Hal (Editor)

Journal of Theoretical Biology, 24 February 2009, Vol.257(2), pp.252-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2008.11.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major changes in the composition of a Southern Ocean bacterial community in response to diatom-derived dissolved organic matter

Landa, Marine ; Blain, Stéphane ; Harmand, Jérôme ; Monchy, Sébastien ; Rapaport, Alain ; Obernosterer, Ingrid; Rapaport, Alain (Editor)

FEMS Microbiology Ecology, 14 March 2018, Vol.94(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1093/femsec/fiy034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards functional molecular fingerprints

Dumont, Maxime ; Harmand, Jérôme ; Rapaport, Alain ; Godon, Jean-Jacques; Rapaport, Alain (Editor)

Environmental Microbiology, 2009, Vol.11, pp.1717-1727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-2912 ; E-ISSN: 1462-2920 ; DOI: 10.1111/j.1462-2920.2009.01898.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical coexistence of two species in the chemostat - A slow-fast characterization

El Hajji, Miled ; Rapaport, Alain; Rapaport, Alain (Editor)

Mathematical Biosciences, 2009, Vol.218(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5564 ; E-ISSN: 1879-3134 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2008.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interval observers for biochemical processes with uncertain kinetics and inputs

Rapaport, Alain ; Dochain, D; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Mathematical Biosciences, 2005, Vol.193(2), pp.235-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5564 ; E-ISSN: 1879-3134 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2004.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutral Models with Generalised Speciation

Haegeman, Bart ; Etienne, Rampal S; Rapaport, Alain (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2009, Vol.71(6), pp.1507-1519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-009-9411-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological control of the chemostat with nonmonotonic response and different removal rates

Rapaport, Alain ; Harmand, Jérôme; Rapaport, Alain (Editor)

Mathematical Biosciences and Engineering, 2008, Vol.5(3), pp.539-547

ISSN: 1551-0018 ; E-ISSN: 1551-0018 ; DOI: 10.3934/mbe.2008.5.539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (4)
 4. 2011đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rapaport, Alain
 2. Rapaport, A.
 3. Harmand, J
 4. Harmand, Jérôme
 5. Haegeman, Bart

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...