skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Clynes, M xóa Tác giả/ người sáng tác: Rani, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer

Germano, S ; Rani, S ; Kennedy, S ; Crown, J ; Clynes, M ; O'Driscoll, L

Breast Cancer Research, May 18, 2010, Vol.12(Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-5411 ; DOI: 10.1186/bcr2529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNIP/p140Cap mRNA expression is an unfavourable prognostic factor in breast cancer and is not expressed in normal breast tissue

Kennedy, S ; Clynes, M ; Doolan, P ; Mehta, J P ; Rani, S ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British journal of cancer, 20 May 2008, Vol.98(10), pp.1641-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 18475297 Version:1 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6604365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy
  2. O'Driscoll
  3. Clynes, M
  4. Clynes
  5. O'Driscoll, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...