skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ramsey, Phil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the television licence fee? Applying the German household levy model to the United Kingdom

Ramsey, Phil ; Herzog, Christian

European Journal of Communication, August 2018, Vol.33(4), pp.430-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: 10.1177/0267323118775300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The search for a civic commons online: an assessment of existing BBC Online policy

Ramsey, Phil

Media, Culture & Society, October 2013, Vol.35(7), pp.864-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4437 ; E-ISSN: 1460-3675 ; DOI: 10.1177/0163443713495079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadcasting to reflect ‘life and culture as we know it’: media policy, devolution and the case of Northern Ireland

Ramsey, Phil

Media, Culture & Society, November 2015, Vol.37(8), pp.1193-1209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4437 ; E-ISSN: 1460-3675 ; DOI: 10.1177/0163443715591674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Public Service Broadcasting in the United Kingdom: Public Service Television, Regulation, and the Market

Ramsey, Phil

Television & New Media, November 2017, Vol.18(7), pp.639-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-4764 ; E-ISSN: 1552-8316 ; DOI: 10.1177/1527476416677113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘It could redefine public service broadcasting in the digital age’: Assessing the rationale for moving BBC Three online

Ramsey, Phil

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, April 2018, Vol.24(2), pp.152-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-8565 ; E-ISSN: 1748-7382 ; DOI: 10.1177/1354856516659001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramsey, Phil
  2. Ramsey, P
  3. Herzog, C
  4. Herzog, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...