skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản History & Archaeology xóa Tất cả các phiên bản Ramsay, Kristopher xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheap Talk Diplomacy, Voluntary Negotiations, and Variable Bargaining Power1

Ramsay, Kristopher W.

International Studies Quarterly, December 2011, Vol.55(4), pp.1003-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2011.00687.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramsay, Kristopher W.
  2. Ramsay, Kristopher
  3. Ramsay, K.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...