skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Ramnarain, Umesh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of South African Life Sciences and Biology textbooks for inclusion of the nature of science

Ramnarain, Umesh ; Padayachee, Keshni

South African Journal of Education, 01 February 2015, Vol.35(1), pp.01-08 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-3433 ; E-ISSN: 2076-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ERIC (U.S. Dept. of Education)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Padayachee, Keshni
  2. Ramnarain, Umesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...