skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ralevski, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure with response prevention treatment of anorexia nervosa-bulimic subtype and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Katz, R ; Neitzert, C S ; Ralevski, E ; Mendlowitz, S

Behaviour research and therapy, July 1995, Vol.33(6), pp.685-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7967 ; PMID: 7654160 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, S H ; Kutcher, S P ; Ralevski, E ; Brown, G M

Psychiatry research, 31 July 1996, Vol.63(2-3), pp.219-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 8878318 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of growth hormone-releasing factor on food consumption in anorexia nervosa patients and normals

Vaccarino, F J ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Black, R

Biological psychiatry, 01 April 1994, Vol.35(7), pp.446-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 8018795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsessive compulsiveness and physical activity in anorexia nervosa and high-level exercising

Davis, C ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Dionne, M ; Brewer, H ; Neitzert, C ; Ratusny, D

Journal of psychosomatic research, November 1995, Vol.39(8), pp.967-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 8926606 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acute effects of starvation on 6-sulphatoxy-melatonin output in subgroups of patients with anorexia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Ford, C G ; Ralevski, E

Psychoneuroendocrinology, 1993, Vol.18(2), pp.131-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4530 ; PMID: 8493298 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of moclobemide on sexual desire and function in healthy volunteers

Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Davis, C ; Neitzert, C

European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, August 1996, Vol.6(3), pp.177-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; PMID: 8880076 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melatonin responses to clonidine and yohimbine challenges

Kennedy, S H ; Gnam, W ; Ralevski, E ; Brown, G M

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, July 1995, Vol.20(4), pp.297-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 7647083 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Sh
  2. Kennedy, S.H.
  3. Ralevski, E.
  4. Ralevski, Elizabeth
  5. Kennedy, Sidney H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...