skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tất cả các phiên bản Rainer Niedermayr xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Much Code Covered By Tests is Pseudo-Tested?

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.4609348

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Much Code Covered By Tests is Pseudo-Tested?

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.4609348.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4609348

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Many Methods Covered By Tests Are Pseudo-Tested?

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.5092099.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5092099

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Many Methods Covered By Tests Are Pseudo-Tested?

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.5092099

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudo-tested Methods

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.5572675.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5572675

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Many Methods Covered By Tests Are Pseudo-Tested?

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.5259697.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5259697

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Many Methods Covered By Tests Are Pseudo-Tested?

Rainer Niedermayr

DOI: 10.6084/m9.figshare.5259697

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rainer Niedermayr

theo chủ đề:

  1. Applied Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...