skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rahmouni, Soumia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GIS-based analysis of hydrogen production from geothermal electricity using CO2 as working fluid in Algeria

Gouareh, Abderrahmane ; Settou, Noureddine ; Khalfi, Ali ; Recioui, Bakhta ; Negrou, Belkhir ; Rahmouni, Soumia ; Dokkar, Boubekeur

International Journal of Hydrogen Energy, 26 November 2015, Vol.40(44), pp.15244-15253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2015.05.105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria

Rahmouni, Soumia ; Negrou, Belkhir ; Settou, Noureddine ; Dominguez, Javier ; Gouareh, Abderahman

International Journal of Hydrogen Energy, 12 January 2017, Vol.42(2), pp.1383-1395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.214

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GIS-based method for future prospect of hydrogen demand in the Algerian road transport sector

Rahmouni, Soumia ; Settou, Noureddine ; Negrou, Belkhir ; Gouareh, Abderrahmane

International Journal of Hydrogen Energy, 30 January 2016, Vol.41(4), pp.2128-2143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2015.11.156

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valorization of carbon dioxide by conversion into fuel using renewable energy in Algeria

Recioui, Bakhta ; Settou, Noureddine ; Khalfi, Ali ; Gouareh, Abderrahmane ; Rahmouni, Soumia ; Ghedamsi, Rebha

Transportation Research Part D, March 2016, Vol.43, pp.145-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-9209 ; E-ISSN: 1879-2340 ; DOI: 10.1016/j.trd.2015.11.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site selection methodology for the wind-powered hydrogen refueling station based on AHP-GIS in Adrar, Algeria

Messaoudi, Djilali ; Settou, Noureddine ; Negrou, Belkhir ; Rahmouni, Soumia ; Settou, Belkhir ; Mayou, Ishak

Energy Procedia, April 2019, Vol.162, pp.67-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2019.04.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Settou, N
  2. Settou, Noureddine
  3. Rahmouni, S
  4. Rahmouni, Soumia
  5. Gouareh, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...