skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Rahman, Mohammad Mahmudur xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and Other Elemental Concentrations in Mushrooms from Bangladesh: Health Risks

Rashid, Md Harunur ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Correll, Ray ; Naidu, Ravi

International journal of environmental research and public health, 04 May 2018, Vol.15(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 29734714 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph15050919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling Health Risk and Speciation of Arsenic from Groundwater in Rural Areas of Punjab, Pakistan

Shakoor, Muhammad Bilal ; Niazi, Nabeel Khan ; Bibi, Irshad ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dong, Zhaomin ; Shahid, Muhammad ; Arshad, Muhammad

International journal of environmental research and public health, 05 October 2015, Vol.12(10), pp.12371-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 26445051 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph121012371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies for Arsenic Removal from Water: Current Status and Future Perspectives

Nicomel, Nina Ricci ; Leus, Karen ; Folens, Karel ; Van Der Voort, Pascal ; Du Laing, Gijs; Naidu, Ravi (editor) ; Rahman, Mohammad Mahmudur (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph13010062 ; PMCID: 4730453 ; PMID: 26703687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rahman, Mohammad Mahmudur
  2. Naidu, Ravi
  3. Rahman, MM
  4. Naidu, R.
  5. Ravi Naidu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...