skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Political philosophy -- Political ideologies xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Radcliff, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electoral Participation, Ideology, and Party Politics in Post-Communist Europe

Bohrer, Robert E. ; Pacek, Alexander C. ; Radcliff, Benjamin

The Journal of Politics, 1 November 2000, Vol.62(4), pp.1161-1172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor Organization and Public Policy in the American States

Radcliff, Benjamin ; Saiz, Martin

The Journal of Politics, 1 February 1998, Vol.60(1), pp.113-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preference Aggregation, Functional Pathologies, and Democracy: A Social Choice Defense of Participatory Democracy

Radcliff, Benjamin ; Wingenbach, Ed

The Journal of Politics, 1 November 2000, Vol.62(4), pp.977-998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority Rule and Impossibility Theorems

Radcliff, Benjamin

Social Science Quarterly, 1 September 1992, Vol.73(3), pp.511-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...