skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Radboud University xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source code and data relevant for the paper 'Learning-Based Testing the Sliding Window Behavior of TCP Implementations'

Fiterau-Brostean, P. ; Howar, F.; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-zkt-t8xx

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source code and data relevant for the paper 'Model Learning as a Satisfiability Modulo Theories Problem'

Smetsers, R.H.A.M. ; Fiterau-Brostean, P. ; Vaandrager, F.W.; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-xn2-yewe

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source code and data relevant for the paper 'Combining Model Learning and Model Checking to Analyze TCP Implementations'

Fiterau-Brostean, P. ; Janssen, R. ; Vaandrager, F.W.; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-xhw-8tyc

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source code and data relevant for the paper 'Model Learning and Model Checking of SSH Implementations'

Fiterau-Brostean, P. ; Poll, E. ; Vaandrager, F.W. ; Lenaerts, T. ; Ruiter, J.E.J. de ; Verleg, P.; Radboud University

DOI: 10.17026/DANS-Z6N-DXQ6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source code and data relevant for the paper 'Learning Register Automata with Fresh Value Generation'

Aarts, F. ; Fiterau-Brostean, P. ; Kuppens, H.C.W. ; Vaandrager, F.W.; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-zkb-4ppm

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example data and scripts for 'Warping methods for spectroscopic and chromatographic signal alignment: A tutorial'

Bloemberg, T.G. ; Buydens, L.M.C. ; Gerretzen, J. ; Wehrens, H.R.M.J. ; Lunshof, A.; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-x86-sb37

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset: tweets and events linked to the paper 'Open-domain extraction of future events from Twitter'

Kunneman, F.A. ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-227-36wn

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset: tweets and analysis related to the paper 'Signaling sarcasm: From hyperbole to hashtag'

Kunneman, F.A. ; Liebrecht, C.C. ; Mulken, M.J.P. van ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-2ce-mcr3

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data: Timely identification of event start dates from Twitter

Kunneman, F.A. ; Hürriyetoğlu, A. ; Oostdijk, N.H.J. ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-z8e-3uqb

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset: output related to the paper 'Event detection in Twitter: A machine-learning approach based on term pivoting'

Kunneman, F.A. ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-zk4-aq5x

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset: Events and periodicity analysis related to the paper 'Automatically identifying periodic social events from Twitter'

Kunneman, F.A. ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-xn5-wq59

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset: input and results related to the paper 'Anticipointment detection in event tweets'

Kunneman, F.A. ; Mulken, M.J.P. van ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-xcp-x989

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset: tweets and analyses related to the paper 'The (Un)Predictability of Emotional Hashtags in Twitter'

Kunneman, F.A. ; Liebrecht, C.C. ; Bosch, A.P.J. van den; Radboud University

DOI: 10.17026/dans-zs9-fj3t

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Radboud University
  2. Bosch, A.P.J. van den
  3. Kunneman, F.A.
  4. Fiterau-Brostean, P.
  5. Vaandrager, F.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...