skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

URetail: Privacy User Interfaces for Intelligent Retail Stores

Raber, Frederic ; Vossebein, Nils

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.473-477 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_54

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Comparison of Performance, Efficiency, and Task Solution Strategies in Real, Virtual and Dual Reality Environments

Raber, Frederic ; Krüger, Antonio ; Kahl, Gerrit

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.390-408 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_31

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raber, Frederic
  2. Raber, F.
  3. Krüger, A.
  4. Krüger, Antonio
  5. Krã¼ger, Antonio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...